Umrüstsatz Kruse FSD von 12V auf 24V

Artikelnummer BWP551

satz alter Kruse FSD von 12V auf 24V